Zdjęcie: Christophe Vander Eecken.Zdjęcie: Christophe Vander Eecken

Næringslivets samfunnsansvar (CSR)

//

Polen. Næringslivets samfunnsansvar

Den positive økonomiske utvikling i Polen de senere år har økt betydningen av det polske marked. Sentral-Europa og øvrige EU land, spesielt Tyskland, er viktige eksportmarkeder for polske bedrifter. En rekke norske selskap har etablert datterbedrifter i Polen eller er representert gjennom "joint ventures".

Næringslivets rammebetingelser har endret seg vesentlig siden de første frie valgene fant sted i 1989. Gjennom denne perioden har samfunnet og økonomien endret seg fra et planøkonomisk system til en markedsøkonomi. Polens medlemskap i NATO og  EU har vært avgjørende for denne utvikling og ført til at Polen i dag er attraktivt for utenlandske direkte investeringer så vel som for innenlandske investeringer. Regjeringens privatiseringsprogram realiseres gradvis, og øker omfanget av den private sektor.

I likhet med i mange andre land, er det økende oppmerksomhet rundt CSR også i Polen. Mange bedrifter stiller imidlertid fortsatt likhetstegn mellom CSR og filantropi. Flere utenlandske bedrifter og investorer har bragt med seg ledelsessystemer, globale standarder og beste praksis, mens andre kan synes mest opptatt av hurtig avkastning. Konsumentene har tradisjonelt ikke vært opptatt av elementer som inngår i CSR, men man ser nå at noen informerte grupper baserer sine kjøp av varer og tjenester på for eksempel miljøhensyn. EU medlemskapet innebærer at EU-regelverk og standarder er innført. På det indre marked møter norske bedrifter det samme regelverket som ellers i EØS-området.

Byråkratiet i Polen har tradisjonelt vært utfordrende og tidkrevende, men situasjonen har bedret seg de senere årene. Regelverket for offentlig innkjøp og saksbehandlingen vedr. byggetillatelser og i forbindelse med fast eiendom, synes i mange tilfeller å bli praktisert strengt. Også korrupsjonslovene er strenge og håndheves strengt. Dette må bl.a. sees på bakgrunn av at korrupsjon tidligere var noskå utbredt.

Polen står ovenfor store utfordringer når det gjelder klima, energiforbruk og miljø. Når det gjelder klima, vil Polen måtte møte både EU-krav og globale krav, noe som vil få betydning både for bedrifter og konsumenter. Energieffektivisering vil få økt betydning. Tilgang på rent vann og avfallshåndtering er andre store utfordringer. På disse områder og på andre miljøområder, vil det være interessante muligheter for bedrifter til å introdusere innovative teknologier. Arbeidsmarkedet reguleres av arbeidslovgivningen. Det er nylig kommet i stand et Treparts-samarbeid for å gjøre arbeidslovsbestemmelsene noe mer fleksible, jfr. tiltak i forbindelse med finanskrisen. Bare et relativt mindre antall sysselsatte er medlem av en fagforening, som tradisjonelt har stått sterkest i gruveindustrien, skipsbygging og skolen, dvs. knyttet til statsselskap eller offentlig virksomhet. Det er imidlertid organisasjonsfrihet og er man minimum 10 ansatte som står bak, kan man etablere fagforening i en bedrift. Det kan være flere fagforeninger i samme bedrift og har fagforeningen et større antall medlemmer, så er bedriften forpliktet til å betale lønnen til tillitsvalgt.

Det er nokså utstrakt bruk av kontrakter med dårlige betingelser og uten skikkelig oppsigelsesvern i Polen, selv om nasjonale myndigheter er i ferd med å tak i denne problematikken. Det kan være vanskelig å kontrollere underleverandørers ivaretakelse av arbeidstakerrettigheter i lys av dette. Et eksempel er transportmarkedet hvor sjåfører ofte får dags- eller timebetaling uten ordende kontraktsforhold.  

Det er større oppmerksomhet enn tidligere omkring likestilling. Noen bedrifter har også lagt forholdene bedre til rette for gravide arbeidstakere og for yngre foreldre. Selskap som rekrutterer folk med høyere utdanning, synes å lede an i denne utviklingen.

Det vises til Utenriksdepartementets hjemmesider om næringslivets samfunnsansvar. Norske bedrifter kan ellers kontakte ambassaden i Warszawa eller Innovasjon Norges kontor når det gjelder informasjon om næringslivets samfunnsansvar i Polen

I Polen kan man også kontakte Scandinavian-Polish Chamber of Commerce (www.spcc.pl)

Andre kilder for informasjon: Ministry of Labour and Social Policy (www.mps.gov.pl)

Ministry of Economy (www.mg.gov.pl)

Forum for Responsible Business (www.fob.org.pl)

Business Confederation of Private Employees Lewiatan (www.pkpplewiatan.pl)

Business Ethics Center (www.cebi.pl)

World Wildlife Fund (www.wwf.pl)


Bookmark and Share