Wykorzystanie funduszy norweskich 2004-2009

W ramach funduszy norweskich na lata 2004–2009 wszystkie projekty zostały zakończone.

W latach 2004-2009 Polska miała do wykorzystania 533,51 mln € w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Środki te, udostępnione przez Norwegię, Liechtenstein i Islandię, ukierunkowane były na wsparcie przedsięwzięć prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami.

W wyniku trzech  naborów wniosków wsparciem objęto 413 projektów indywidualnych w ramach 10 obszarów priorytetowych, a także prawie póltora tysiąca projektów mniejszej skali, w ramach tzw. grantów blokowych.

PODSUMOWANIE NABORÓW:

Priorytet

Pierwszy nabór
w mln €

Drugi nabór w mln €

Trzeci Nabór w mln €

Łączna alokacja
w mln €

2.1 Ochrona środowiska-środowisko ludzkie

68,01

34,17

-

102,18

2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju

3,2

2,4

7,4

17,0

2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego

36,64

46,75

-

83,39

2.4 Rozwój zasobów ludzkich

11,26

8,89

8,89

29,03

2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

17,49

25,36

-

42,85

2.6 Badania naukowe

8,12

12,20

-

20,32

2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen

45,38

45,38

22,70

113,46

2.8 Ochrona środowiska-wzmocnienie zdolności administracyjnych

2,45

4,29

4,66

11,41

2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne

1,94

6,07

15,28

23,30

2.10 Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

1,14

-

1,69

2,83

 

195,66

189,54

60,61

445,81

Rezerwa

-

2,18

-

2,18

Łącznie

195,66

191,72

60,61

448,00

PIERWSZY NABÓR
31 sierpnia - 30 listopada 2005
195 mln € alokacji
1 390 wniosków złożonych na łączną kwotę 1,6 miliarda €
175 projektów dofinansowano

Priorytet

Złożone aplikacje

Projekty zatwierdzone przez Darczyńców

Dostępna alokacja w mln €

2.1 Ochrona środowiska-środowisko ludzkie

664

81

68,01

2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

371

20

17,47

2.6 Badania naukowe

121

21

8,12

2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego

111

14

36,64

2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen

47

15

45,39

2.4 Rozwój zasobów ludzkich

46

10

11,24

2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju

14

4

3,20

2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne

6

5

1,94

2.8 Ochrona środowiska-wzmocnienie zdolności administracyjnych

6

2

2,45

2.10 Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

4

3

1,14

Łącznie

1 390

175

195,66

DRUGI NABÓR
02 stycznia - 16 kwietnia 2007
176 mln €  alokacji
1 203 złożonych wniosków
47 projektów dofinansowano

Priorytet

Złożone aplikacje

Partner norweski

Dostępna alokacja w mln €

2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

460

66

25,36

2.1 Ochrona środowiska-środowisko ludzkie

319

14

34,17

2.6 Badania naukowe

137

95

12,20

2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego

104

25

46,74

2.4 Rozwój zasobów ludzkich

84

24

8,88

2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju

36

9

6,40

2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen

32

8

45,38

2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne

19

4

6,07

2.8 Ochrona środowiska-wzmocnienie zdolności administracyjnych

12

1

4,29

2.10 Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

0

0

-

Łącznie

1 203

246

191,72

W drugim naborze złożono 250 projektów partnerskich, w tym 246 z Norwegią.

Drugi nabór był jednocześnie ostatnim dla następujących priorytetów:
2.1 Ochrona środowiska -środowisko ludzkie
2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego
2.5 Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem
2.6 Badania naukowe

TRZECI NABÓR
01 lutego - 31 marca 2008 
60,61 mln € alokacji
126 złożonych wniosków

Priorytet

Złożone aplikacje

Partner norweski

Dostępna alokacja w mln €

2.9 Polityka regionalna i działania transgraniczne

32

10

15,28

2.4 Rozwój zasobów ludzkich

31

11

8,88

2.7 Wdrażanie przepisów z Schengen

28

5

22,70

2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju

23

7

7,44

2.8 Ochrona środowiska-wzmocnienie zdolności administracyjnych

8

1

4,66

2.10 Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

4

0

1,69

2.1 Ochrona środowiska - środowisko ludzkie

brak naboru

 

 

2.3 Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego

brak naboru

 

 

2.5 Ochrona zdrowotna i opieka nad dzieckiem

brak naboru

 

 

2.6 Badania naukowe

brak naboru

 

 

Łącznie

126

34

60,61

GRANTY BLOKOWE

Fundusz Kapitału Początkowego
15 grudnia 2006-15 lutego 2007
Operator: ECORYS POLSKA
Alokacja: 2 mln €
271 wniosków złożonych
128 wniosków ocenionych poytywnie
116 projektów zatwierdzonych do finansowania
www.operatoreog.pl

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Operatorzy: ECORYS POLSKA i Fundacja Fundusz Współpracy
Alokacja: 41,5 mln €
www.funduszngo.pl

Trzy komponenty:
I. Demokracja i społeczeństwo obywatyelskie - Fundacja Fundusz Współpracy
II. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój - Ecorys Polska
III. Równe szanse i integracja społeczna - Ecorys Polska

I. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Edycja

Typ projektu

Ogłoszenie naboru

Dostępna alokacja
w mln €

I

mikro i małe projekty

8 czerwca 2007

1,8

II

mikro, małe, średnie i duże projekty

22 października 2007

3,4

III

małe, średnie i duże projekty

29 kwietnia 2008

4,0

IV

mikro i średnie projekty

16 października 2008

1,7

V

mikro i małe projekty

28 lutego 2009

1,7

Łącznie

 

 

12,6

Pierwszy nabór: 24 kwietnia-08 czerwca 2007
Mikro i małe projekty
843 wnioski złożone
Dofinansowano 62 projekty mikro oraz 22 projekty małe

Drugi nabór: 07 września - 22 października 2007
Mikro, małe, średnie i duże projekty
895 wnioski złożone
Dofinansowano: 38 mikro, 28 małych, 8 średnich oraz 4 duże projekty

Trzeci nabór: 29 lutego - 29 kwietnia 2008
Małe, średnie i duże projekty
390 wnioski złożone, z czego 204 to małe, 133 -  średnie i 53 -  duże projekty.
Dofinansowano 36 małych, 7 średnich i 7 dużych projektów.

Czwarty nabór: 16 sierpnia - 16 października 2008
Mikro i średnie projekty
655 wniosków złożonych, z czego 321 to mikro, 334 -  średnie .
Dofinansowano 36 mikro i 10 średnich projektów.

Piąty nabór: 28 lutego- 29 kwietnia 2009
Mikro i małe projekty
735 wniosków złożonych, z czego 316 to mikro, 419 - małe . 
Dofinansowano 17 mikro i 40 małych projektów.

II. Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Edycja

Ogłoszenie naboru

Dostępna alokacja w mln €

I

24 lipca-28 września 2007

5,0

II

30 kwietnia-04 lipca 2008

5,0

III

06 stycznia 2009

2,6

Łącznie

 

12,6

Pierwszy nabór: 24 lipca - 28 września 2007
371 złożonych wniosków
Dofinansowano 40 projektów.

Drugi nabór: 30 kwietnia - 4 lipca 2008
237 złożonych wniosków
Dofinansowano 46 projektów.

Trzeci nabór: 6 stycznia - 6 marca 2009
48 złożonych wniosków
Dofinansowano 31 projektów.

III. Równe szanse i integracja społeczna

Edycja

Ogłoszenie naboru

Dostępna alokacja w mln €

I

24 kwietnia-29 czerwca 2007

5,0

II

11 stycznia-14 marca 2008

5,0

III

27 stycznia 2009

2,6

Łącznie

 

12,6

Pierwszy nabór: 24 kwietnia - 29 czerwca 2007
1232 wnioski złożone
Dofinansowano 42 projekty.

Drugi nabór: 11 stycznia - 14 marca 2009
666 wnioski złożone 
Dofinansowano 43 projekty.

Trzeci nabór: 27 stycznia - 27 marca 2009
553 wnioski złożone  
Dofinansowano 54 projekty.

POlsko-norweski Fundusz Badań Naukowych

Alokacja: 15,29 mln €
Decyzją Państw Darczyńców z dnia 28 kwietnia 2009 roku alokacja dla Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych została zwiększona o kwotę 8 403 939,00 euro.
Operator: Ośrodek Przetwarzania Informacji
www.fbn.opi.org.pl

Pierwszy nabór: 26 września - 28 grudnia 2007
Dofinansowano 20 projektów badawczych, w tym 6 z ochrony zdrowia i 6 z ochrony środowiska oraz 22 projektów z działania II: warsztaty i seminaria.

Obszary

Złożone projekty

Działanie I - Projekty badawcze

79

Ochrona zdrowia

38

Ochrona środowiska

41

Działanie II - Warsztaty i Seminaria

9

Łącznie:

88

 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy

Operator: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Alokacja: 13,33 mln €
I nabór: 09 maja - 30 czerwca 2008
www.fss.org.pl

Pierwszy nabór: 30 kwietnia 2008 - 30 czerwca 2008
116 złożonych wniosków
Dofinansowano 9 projektów z Działania IV (współpraca instytucjonalna) i 10 z Działania V (rozwój polskich wyższych uczelni). Ponadto, do dofinansowania zostało zatwierdzonych 634 mobilności (w ramach wymiany międzynarodowej studentów i pracowników uczelni) oraz przyznano 15 indywidulanych stypendiów dla młodych naukowców i badaczy. 

Drugi nabór: 1 października - 30 listopada 2008
131 złożonych wniosków
12 lutego 2009 -  dofinansowano 7 projektów z Działania IV (współpraca instytucjonalna) i 10 z Działania V (rozwój polskich wyższych uczelni). Ponadto, do dofinansowania zostały zatwierdzone 3 projekty z zakresu kursów językowych oraz przyznano 15 indywidulanych stypendiów dla młodych naukowców i badaczy. 

Trzeci nabór: 1 lutego - 31 marca 2009
224 złożone wnioski
Dodofinansowano 13 projektów z Działania IV (współpraca instytucjonalna) oraz 2 umieściła na liście rezerwowej; 16 projektów z Działania V (rozwój polskich wyższych uczelni) oraz 2 na liście rezerwowej. Ponadto, do dofinansowania zostało zatwierdzonych 26 mobilności studentów i pracowników naukowych, 6 projektów z zakresu kursów językowych oraz przyznano aż 70 indywidulanych stypendiów dla młodych naukowców i badaczy. 

Fundusz Wymiany Kulturalnej

Operator: Ministerstwo Kultury
Alokacja: 10,6 mln €
www.fwk.mkidn.gov.pl

Przeprowadzonych zostało 5 naborów wniosków aplikacyjnych, podczas których wybrano do realizacji łącznie 71 projektów.  Rozdysponowanie całkowitej alokacji FWK w kwocie ponad 40 mln złotych przełożyło się na konkretne rezultaty wdrażanych projektów, w ramach których zostanie zrealizowanych 727 wydarzeń kulturalnych na terenie całej Polski. Szacuje się, iż będzie w nich uczestniczyło ponad 2,2 tys. artystów z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtenstein. Instytucje realizujące projekty nawiązały współpracę z ponad 430 partnerami.

Wyniki poszczególnych naborów:

Nabór

Ilość dofinansowanych projektów

Wartość dofinansowania

Wartość całkowita projektów

I nabór

10

5 026 786

6 881 947

II nabór

9

6 427 289

8 761 069

III nabór

14

8 657 962

11 243 311

IV nabór

21

12 202 547

14 518 424

V nabór

17

7 789 447

9 898 202

Razem

71

40 104 031

51 302 953

 

 


Bookmark and Share