Informacje ogólne

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2017 // W ramach już drugiej edycji Funduszy Norweskich i Funduszy EOG Norwegia przeznaczyła w sumie 1,7 miliardów euro do 2016 roku dla 16 państw członkowskich UE. Polska pozostaje największym beneficjentem, z przyznaną alokacją 578,1 milionów euro.

Fundusze Norweskie i fundusze EOG przyczyniają się do spójności społecznej i gospodarczej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do wzmacniania stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a państwami-beneficjentami. Fundusze te stały się więc instrumentem norweskiej polityki zagranicznej.

W obecnej perspektywie dla Polski ustanowiono 17 programów. W niektórych z nich nacisk położono na współpracę polskich operatorów programów z norweskimi instytucjami, ministerstwami i agencjami, w ramach realizacji koncepcji Donor Program Partner (DPP).  

Znaczna część środków przeznaczona jest na programy ekologiczne i ochrony środowiska.

Co to są Fundusze Norweskie i EOG (Norway Grants & EEA Grants)?
Fundusze norweskie przyczynią się do spójności społecznej i gospodarczej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W 1994 roku Norwegia na mocy porozumienia o EOG stała się częścią jednolitego rynku unijnego. Wyrównywanie szans pomaga uczynić rynek wewnętrzny bardziej funkcjonalnym i jest w interesie wszystkich. Unia Europejska ma swoje własne środki na te same cele. Fundusze norweskie promują również dwustronne stosunki z krajami-beneficjentami.

 

Również ochrona zdrowia jest ważnym obszarem współpracy. 76 milionów euro dedykowano programom zmierzającym do poprawy jakości i dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu. Obszarami priorytetowymi są m.in. opieka w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki dzieci, choroby związane ze stylem życia i wyzwania wynikające ze starzenia sie społeczeństwa. Norweski Dyrektoriat ds. Zdrowia jest partnerem w programie.

Kontynuowana jest współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Ponad 13 milionów euro wykorzystywanych jest m.in. na projekty mające na celu wzmocnienie kompetencji polskich sądów, zwiększenie zastosowania alternatywnych metod odbywania kar oraz zapewniania ofert szkoleniowych zarówno osadzonym  jak i pracownikom więzień.

Norwegia jest nadal jednym z największych darczyńców wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W tym celu utworzono fundusz o wartości 37 milionów euro. O wsparcie z tego funduszu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe realizujące projekty, których celem jest promowanie demokracji, sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju.

 

Co to są Fundusze Norweskie i EOG (Norway Grants & EEA Grants)?
Fundusze Norweskie są w 100% pokrywane z budżetu norweskiego, natomiast Fundusze EOG obejmują środki pochodzące z Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii (jednakże Norwegia pokrywa ponad 97% tychże środków). Oba fundusze działają na tych samych zasadach. Polsce przyznano 578,1 milionów euro, z czego 311,2 milionów euro pochodzi z Funduszy Norweskich, a 266,9 milionów euro z Funduszy EOG.

 

Kontynuowana jest również współpraca naukowa pomiędzy Polską i Norwegią. Na ten cel przeznaczono prawie 63 milionów euro. Priorytetem są projekty w zakresie środowiska naturalnego, ochrony klimatu i ochrony zdrowia.

Innym wspieranym obszarem jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego. Na ten cel przeznaczono 70 milionów euro.

 Każdy program uzupełniony jest również o środki krajowe.

Obszary programowe:

Fundusze EOG

Program Środki w Euro
Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów  20 000 000
Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola   15 000 000
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  145 000 000
Green Industry Innovation 20 000 000
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych   37 000 000

Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i
promowania spójności społecznej

 9 544 5000
Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia  18 000 000
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego  70 000 000
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach
europejskiego dziedzictwa kulturowego 
 10 000 000
 Fundusz Stypendialny  5 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundusze Norweskie 

Program Środki w Euro
Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 3 112 000
Dwustronna współpraca badawcza 62 830 000
Dwustronny program stypendialny 10 000 000
Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia 58 000 000
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu
na płeć
3 000 000
Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z
przestępczością transgraniczną  i zorganizowaną,
w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi
10 000 000
Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze
wymiaru sprawiedliwości
14 000 000
Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 13 000 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji znaleźć można również na:

www.eeagrants.org

www.eog.gov.pl (Krajowy Punkt Kontaktowy - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)


Bookmark and Share