Polityka społeczna i rozwój regionalny

Celem Programu jest wypracowanie efektywnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji i rozwiązywania istotnych dla danego regionu problemów. Czytaj więcej

Zdjęcie: iStockPhoto.

Celem Programu jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy urzędami centralnymi a jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, które bezpośrednio pracują z osobami dotkniętymi przemocą oraz ze sprawcami. Czytaj więcej